Prima / Misiunea, atribuţiile şi drepturile Biroului Naţional de Statistică
 
Misiunea, atribuţiile şi drepturile Biroului Naţional de Statistică
07.07.2008
 Misiunea Biroului:
 • Biroul Naţional de Statistică are misiunea de a elabora politicile în domeniul statisticii şi asigură autorităţile publice centrale şi locale, mediul de afaceri, cercetarea ştiinţifică, mediul academic universitar, mass-media, publicul în sens larg, şi alte categorii de utilizatori, inclusiv organizaţiile şi organismele internaţionale după caz, cu date şi informaţii statistice de calitate şi la timp, cu privire la situaţia socială şi economică a ţării.
 • În organizarea şi coordonarea statisticii oficiale a Republicii Moldova, în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Biroul se orientează şi se conduce după criteriile de bază privind adecvarea resurselor financiare, umane şi materiale la dimensiunea programelor lucrărilor statistice, asigurarea calităţii statistice, a obiectivităţii şi transparenţei procesului statistic, stabilitatea metodologică şi tehnică, utilizarea de proceduri, standarde şi norme de natură să asigure eficienţa sub raportul cost/calitate a informaţiei statistice.

Viziunea:

 • Informaţia statistică de calitate şi credibilitate înaltă, elaborată în baza unui sistem coerent şi performant al cercetărilor statistice şi surselor administrative deţinute de autorităţile statale.
 • Sistemul statistic naţional, coordonat de către Biroul Naţional de Statistică ca autoritate centrală în domeniul statisticii, funcţionează în conformitate cu standardele şi bunele practici europene şi este bazat pe tehnologii informaţionale moderne.

Principiile

Cu referire la mediul extern:

 • fiabilitate
 • imparţialitate şi obiectivitate
 • orientare spre utilizator
 • relevanţă
 • credibilitate
 • cooperare
 • transparenţă
 • promptitudine şi punctualitate
 • confidenţialitate
 • cost-eficienţă

Cu referire la mediul intern:

 • deontologie statistică
 • profesionalism
 • angajament privind calitatea
 • responsabilitate
 • integritate
 • cooperare
 • iniţiativă

Funcţiile de bază ale Biroului

Corespunzător rolului şi misiunii sale, Biroul îndeplineşte următoarele  funcţii de bază:

 • elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a Sistemului statistic naţional, a programelor statistice anuale şi multianuale;
 • elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică;
 • efectuează managementul şi controlul asupra realizării, în condiţii de calitate, a programelor şi planurilor adoptate în plan statistic la nivel central şi teritorial;
 • armonizează, compatibilizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile, metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele internaţionale;
 • promovează cultura statistică în societate.

Atribuţiile Biroului

În domeniile sale de competenţă, Biroul exercită următoarele atribuţii:

 • urmăreşte prin demersuri, mijloace şi acţiuni concrete de monitorizare, respectarea de către toţi factorii implicaţi în procesul statistic a reglementărilor legale şi operaţionale în domeniul statisticii oficiale;
 • asigură pe parcursul realizării lucrărilor statistice – de la înregistrare pînă la publicare – măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanţă cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu prevederile legale;
 • asigură coordonarea metodologică şi urmăreşte aplicarea unitară a metodologiei statistice, a clasificărilor, normelor şi standardelor statistice de către serviciile statistice ale autorităţilor publice centrale şi locale, agenţilor economici, indiferent de statutul şi profilul acestora;
 • elaborează şi implementează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor stabilite pentru domeniul său de activitate;
 • monitorizează modul în care furnizorii de date şi informaţii primare, serviciile de statistică departamentale producătoare de statistici oficiale, precum şi utilizatorii autorizaţi de date şi informaţii statistice de respectare a principiilor fundamentale ale statisticii oficiale a ţării, prevăzute în Legea nr.412–XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială;
 • elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi centrale, sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, clasificările şi nomenclatoarele de interes general, în conformitate cu standardele internaţionale, în special cu cele ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată folosită în alte ţări şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova;
 • colaborează cu ministere şi alte instituţii centrale, în vederea realizării unor obiective de interes comun;
 • prospectează şi identifică necesităţile de informaţii statistice ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice;
 • reprezentă statistica oficială a Republicii Moldova;
 • aplică metode, tehnologii şi tehnici specifice de obţinere, procesare şi diseminare a datelor şi se preocupă de modernizarea acestora;
 • stabileşte şi aplică unitar principiile, metodologiile statistice generale, criteriile, normele, metodele şi tehnicile statistice, precum şi respectarea de către toţi factorii implicaţi în procesul statistic a reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării serviciilor statisticii oficiale;
 • organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobate anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economico-socială a ţării, executînd lucrări de colectare, prelucrare, sistematizare, centralizare, analiză şi diseminare a informaţiei statistice;
 • organizează, în comun cu ale autorităţi publice şi în conformitate cu legile şi hotărîrile de Guvern specifice domeniului său de competenţă, acţiuni de importanţă naţională, precum Recensămîntul Populaţiei şi Locuinţelor, Recensămîntul General Agricol, alte recensăminte;
 • în comun cu autorităţile publice centrale interesate, elaborează şi asigură implementarea, în scopuri statistice, a clasificărilor şi nomenclatoarelor armonizate la standardele internaţionale;
 • creează şi administrează registrele şi bazele de date statistice;
 • diseminează informaţia statistică oficială, în volumul, modalităţile şi în termenele stabilite în Programul anual de lucrări statistice, aprobate de către Guvern;
 • organizează şi conduce activitatea subdiviziunilor teritoriale de statistică;
 • asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetările statistice;
 • elaborează şi organizează, în baza cercetărilor statistice şi a surselor administrative de date, sistemul de conturi naţionale, armonizat cu Sistemul Conturilor Naţionale al ONU şi cu cel al Uniunii Europene; efectuează calculele indicatorilor macroeconomici;
 • elaborează de sine stătător sau, în comun cu alte autorităţi administrative centrale, aprobă formularele rapoartelor şi anchetelor statistice, instrucţiunile de completare a acestora, stabileşte termenele şi modul de prezentare a datelor statistice de către persoanele juridice şi fizice;
 • asigură colectarea, verificarea şi agregarea rapoartelor financiare, prin intermediul Serviciului informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică;
 • realizează studii metodologice, analize statistice şi interpretări ale statisticilor oficiale pe care le transmite utilizatorilor de date statistice şi le publică, pe suport de hîrtie şi/sau suport electronic, după caz;
 • acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în privinţa creării şi administrării bazelor de date statistice;
 • colaborează cu ministerele şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice în vederea compatibilizării Sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
 • asigură transparenţa şi vizibilitatea metodelor şi tehnicilor folosite prin proiectarea şi publicarea de metadate şi metodologii generale şi specifice;
 • implementează în Sistemul statistic naţional conceptele managementului calităţii, bazate pe Codul european de bune practici în statistică, adoptat de Comitetul de Program Statistic la 24 februarie 2005 şi promulgat în Recomandarea Comisiei din 25 mai 2005 privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare;
 • iniţiază programe de formare profesională continuă pentru personalul propriu şi susţine programele similare ale celorlalţi producători de statistici oficiale;
 • desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
 • studiază, analizează si realizează lucrări statistice, în comun cu:
  • Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei, pentru stabilirea valorilor investiţiilor străine, creditelor şi datoriei externe, precum şi pentru determinarea altor indicatori macroeconomici;
  • Ministerul Sănătăţii, pentru indicatorii din domeniul ocrotirii sănătăţii;
  • Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru caracterizarea stării şi evoluţiei pieţei forţei de muncă, precum şi pentru informaţiile şi datele statistice privind protecţia socială a populaţiei;
  • Ministerul Mediului, pentru indicatorii cu privire la protecţia mediului;
  • Ministerul Afacerilor Interne, pentru date şi informaţii în domeniul infracţionalităţii;
  • Banca Naţională a Moldovei, pentru balanţa de plăţi externe şi alţi indicatori financiari-monetari etc.;
 • asigură elaborarea balanţelor producţiei, repartiţiei şi utilizării produselor (lucrărilor, serviciilor) în economia naţională, conform Sistemului conturilor naţionale, mijloacelor fixe, resurselor energetice etc.;
 • elaborează de sine stătător sau, în comun cu alţi producători de statistici oficiale, alte autorităţi administrative centrale, proiecte de hotărîri ale Guvernului privind strategiile, programele multianuale şi anuale de lucrări statistice vizînd cercetările statistice de interes naţional (recensăminte ale populaţiei, recensăminte agricole, ale întreprinderilor etc.). În conformitate cu aceste hotărîri, elaborează şi aprobă programele organizatorice şi metodologice, formularele rapoartelor, anchetelor statistice şi instrucţiunile privind completarea şi prezentarea lor;
 • asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, culegeri de date, buletine statistice şi informative etc.);
 • asigură publicarea periodică (lunară, trimestrială sau cu o altă periodicitate), în conformitate cu Programul lucrărilor statistice aprobat anual de către Guvern, a datelor centralizate ce caracterizează evoluţia economică şi socială a ţării, desfăşoară activităţi de marketing statistic, satisface, în condiţiile legii, cerinţele informaţionale ale utilizatorilor de informaţii statistice, organizează conferinţe de presă şi alte acţiuni de difuzare a informaţiei statistice;
 • este autorizat să efectueze, contra plată, în bază de contract, la cererea utilizatorilor interni sau externi, lucrări statistice în afara celor cuprinse în Programul lucrărilor statistice;
 • acordă, la solicitarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, informaţie despre datele din registrele statistice care se referă doar la aceste persoane;
 • reprezentă Republica Moldova în relaţiile cu oficiile naţionale de statistică din alte ţări, precum şi cu oficiile de statistică ale organizaţiilor internaţionale, în problemele ce ţin de competenţa sa;
 • prezintă la solicitare informaţii statistice privind starea economică şi socială a Republicii Moldova organizaţiilor internaţionale în care Republica Moldova este membru, precum şi în baza acordurilor bilaterale încheiate cu oficii de statistică din alte ţări;
 • emite, în limitele competenţei sale, acte normative ce ţin de producerea, prelucrarea şi diseminarea informaţiei statistice, obligatorii pentru toate persoanele care cad sub incidenţa Legii cu privire la statistica oficială;
 • stabileşte standarde şi reguli unice referitor la asigurarea confidenţialităţii informaţiei statistice;
 • exercită funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat;
 • asigură atragerea în sistemul statistic a surselor administrative de date, în scopul reducerii costului informaţiei statistice şi adaptează la nevoile statisticii oficiale datele şi informaţiile obţinute din surse administrative;
 • administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
 • îndeplineşte alte atribuţii din însărcinarea Guvernului, în limita şi în funcţie de încadrare a acestora în prevederile Legii cu privire la statistica oficială.

Drepturile Biroului

Biroul este învestit cu următoarele drepturi:

 • să primească gratuit, în scopuri statistice, de la toate persoanele fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii cu privire la statistica oficială, date statistice şi administrative veridice, complete şi în termenele prevăzute, inclusiv explicaţiile aferente;
 • să verifice autenticitatea datelor statistice, inclusiv, după caz, nemijlocit în încăperile de serviciu, de producţie, pe terenurile persoanelor juridice, filialelor, reprezentanţelor, subdiviziunilor acestora, ale persoanelor fizice, care practică activitate de întreprinzător, conform legislaţiei în vigoare;
 • să obţină, în mod gratuit, de la toate autorităţile publice centrale şi locale informaţii din sursele administrative de date, în scopul utilizării eficiente a mijloacelor bugetare şi reducerii sarcinii informaţionale asupra persoanelor juridice şi fizice;
 • să solicite şi să obţină de la autorităţile publice, deţinătoare de date administrative, date şi informaţii, inclusiv explicaţii pertinente asupra sursei, modului de determinare, clasificările şi nomenclatoarele folosite, termenele la care datele şi informaţiile sînt disponibile, caracterul deschis sau confidenţial;
 • să înainteze Guvernului propuneri privind fondarea întreprinderilor de stat, să efectueze restructurarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat, în limitele legii, să aibă în subordine organe administrative şi să exercite funcţiile de fondator în administrarea acestora;
 • să facă propuneri cu privire la modificarea sau abrogarea actelor normative ale autorităţilor administrative centrale, ce contravin legislaţiei în vigoare, în probleme ce ţin de desfăşurarea activităţii statistice;
 • să elaboreze şi să aprobe, de sine stătător sau în comun cu organele abilitate, standarde, conform prevederilor legislaţiei, clasificări statistice naţionale şi regulamente de aplicare a lor;
 • să editeze şi să difuzeze clasificatoarele şi nomenclatoarele elaborate;
 • să colaboreze şi să încheie, în modul prevăzut de legislaţia naţională, acorduri de colaborare cu organe similare din alte ţări şi cu organizaţii statistice internaţionale, pentru alinierea statisticii naţionale la standardele internaţionale, însuşirea practicii avansate a altor ţări, asigurarea comparabilităţii internaţionale a datelor statistice şi promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotarele ţării;
 • să constituie grupuri de experţi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, celor de învăţămînt superior etc., în scopul soluţionării problemelor importante în domeniul organizării cercetărilor statistice, elaborării metodologiilor de calcul al indicatorilor etc.;
 • să organizeze cercetări ştiinţifice în vederea perfecţionării metodologiei şi cercetărilor statistice;
 • să angajeze agenţi statistici pentru culegerea de date statistice;
 • să acorde respondenţilor recompense pentru participare la cercetările statistice;
 • să efectueze, în bază de contract, cercetări statistice neprevăzute în Programul lucrărilor statistice, aprobat anual de către Guvern, alte lucrări şi servicii;
 • să constate, conform Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, cazurile de contravenţii administrative, să întocmească procese-verbale, care ulterior se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
Prima / Misiunea, atribuţiile şi drepturile Biroului Naţional de Statistică
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire