RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.04.2019
Prima / Metadate
Învăţămînt şi ştiinţă
Versiune tipar
 

Învăţămînt

Sistemul de învăţămînt reprezintă ansamblul unităţilor (instituţiilor) de învăţământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de educaţie şi instruire, care asigură desfăşurarea procesului educaţional, in vederea educaţiei şi formării profesionale a populaţiei şcolare. Formele de organizare a învăţămîntului sunt: învăţămînt de zi, seral şi cu frecvenţă redusă.

Nivelul educaţional treaptă de învăţămînt în care se face o instruire elementară, medie sau superioară, conform programelor de învăţămînt.

Populaţia şcolară reprezintă totalitatea copiilor, elevilor şi studenţilor cuprinşi în procesul de educaţie şi instruire al unui an şcolar/universitar, indiferent de formele de învăţămînt pe care le frecventează (de zi, seral, cu frecvenţă redusă şi deschis la distanţă) şi de vîrstă.

Populaţia de vîrstă şcolară reprezintă populaţia a cărei vârstă se încadrează în limitele oficiale ale nivelului educaţional.

Absolvent este elevul sau studentul care a promovat cu succes ultimul an de studii al unei şcoli sau facultăţi.

Personalul didactic reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învăţămînt şi predau în cadrul procesului educaţional şi de instruire (cu normă întreagă şi parţială). Fiecare cadru didactic se înregistrează o singură dată, numai la unitatea şcolară la care are funcţia de bază (are cartea de muncă) sau predă numărul cel mai mare de ore didactice.

Cadre didactice calificate reprezintă cadrele care au pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate.

Rata brută de cuprindere şcolară în toate nivelurile de învăţământ reprezintă numărul total al copiilor/elevilor/studenţilor cuprinşi in toate nivelurile de învăţământ, indiferent de vârstă, ca raport procentual din totalul populaţiei din grupa oficială de vârsta corespunzătoare tuturor nivelurilor de educaţie (3-23 ani).

Rata netă de cuprindere şcolară în toate nivelurile de învăţământ reprezintă numărul copiilor/elevilor/studenţilor în grupa de vârstă oficială de educaţie (3-23 ani), cuprinşi în aceste niveluri de educaţie, ca raport procentual din populaţia totală din aceeaşi grupă oficială de vârstă.

Rata brută şi netă de cuprindere se calculează separat pentru învăţămîntul preşcolar, primar şi gimnazial.

Gradul de cuprindere şcolară pe vârste/grupe de vârstă reprezintă numărul total al elevilor de o anumită vârstă/grupă de vârstă, indiferent de nivelul de educaţie în care sunt cuprinşi, ca raport procentual din totalul populaţiei de aceeaşi vârstă/grupă de vârstă.

Numărul de elevi ce revine la un cadru didactic numărul elevilor înscrişi într-un nivel de educaţie, raportat la numărul cadrelor didactice cuprinse în nivelul de educaţie respectiv, într-un anumit an şcolar.

Ştiinţă şi proprietatea intelectuală  

Doctoratul se realizează prin activitate de cercetare ştiinţifică.

Postdoctoratul constituie o formă de aprofundare a cunoştinţelor teoretice şi a cercetărilor ştiinţifice ale persoanelor ce deţin gradul ştiinţific de doctor. Numărul doctoranzilor şi postdoctoranzilor este indicat la sfîrşitul anului.

Cercetare-dezvoltare – activitate de cercetare ştiinţifică şi activitate de dezvoltare tehnologică luate în ansamblu.

Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare – totalitatea persoanelor, activitatea creatoare a cărora este sistematică şi iniţiată pentru a spori volumul de cunoştinţe ştiinţifice şi utilizarea lor pentru noi aplicaţii, precum şi a celor ce furnizează servicii directe legate de activitatea de cercetare-dezvoltare. În componenţa personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare se includ următoarele categorii de lucrători: cercetători, tehnicieni, personalul auxiliar şi alţii.

Cercetători – specialişti care se ocupă profesional cu cercetări ştiinţifice şi elaborări, fiind creatori de noi cunoştinţe, produse, procedee, metode şi sisteme, precum şi cu gestionarea acestor genuri de activitate. Cercetătorii de obicei au studii superioare.

Tehnicieni – lucrători care participă la executarea cercetărilor ştiinţifice şi elaborărilor, exercitînd funcţii tehnice, de regulă, sub conducerea cercetătorilor.

Personal auxiliar – lucrători care exercită funcţii auxiliare legate de desfăşurarea cercetărilor şi elaborărilor: lucrătorii subdiviziunilor de planificare economică, financiară, ai subdiviziunilor de informaţii tehnico-ştiinţifice, precum şi lucrătorii care efectuează montarea, reglarea, deservirea şi reparaţia utilajelor ştiinţifice şi aparatelor, lucrătorii sectoarelor de producţie experimentală.

Alţii – lucrători care execută funcţii cu caracter general, legate de activitatea organizaţiei în ansamblu (lucrătorii contabilităţii, serviciilor de personal, cancelariei, subdiviziunilor de asigurare tehnico-materială etc.).

Cheltuieli interne din activitatea de cercetare-dezvoltare – cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare îndeplinită cu forţele proprii ale instituţiei (organizaţiei), care includ atît cheltuieli curente, cît şi cele capitale.

Titlu de protecţie eliberat / decizie de acordare – document eliberat de AGEPI (brevet sau certificat) ce confirmă drepturile asupra invenţiei, soiului de plantă, mărcii, desenului/modelului industrial şi altor obiecte de proprietate industrială. Pentru cererile de protecţie a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale depuse pe cale internaţională nu se eliberează titluri de protecţie, ci se emit decizii de acordare a protecţiei. Solicitant – persoana fizică sau juridică care cere în scris la AGEPI acordarea unui titlu de protecţie pentru un obiect de proprietate industrială.

Titular – persoana fizică sau juridică căreia îi aparţine dreptul conferit prin titlul de protecţie.

Invenţie – soluţie ce rezolvă o problemă tehnică prin mijloace tehnice.

Model de utilitate – soluţie ce rezolvă o problemă tehnică, în special cu privire la forma construcţiei şi asamblarea unui produs.

Soi de plantă – grup de plante aparţinînd unui singur taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care, indiferent dacă corespunde pe deplin sau nu condiţiilor de acordare a protecţiei prin brevet, poate fi: – definit prin expresia caracterelor rezultînd dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinaţie de genotipuri; – distinct faţă de orice alt grup de plante prin expresia a cel puţin unuia dintre caractere; – considerat ca o entitate, avînd în vedere proprietatea sa de a fi reprodus fără vre-o modificare.

Marcă – orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice şi juridice.

Desen sau model industrial – aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia rezultat, în special, din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii şi/sau ale materialelor şi/sau ale ornamentaţiei produsului în sine.

Valabilitatea titlurilor de protecţie – menţinerea în vigoare a diferitor categorii de titluri de protecţie, pentru care se asigură şi se garantează protecţia drepturilor de proprietate industrială într-un interval de timp, prevăzut de lege, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare fiecăruia dintre aceste titluri.

Brevet de invenţie eurasiatic valabil pe teritoriul Republicii Moldova – brevetul eliberat de către Organizaţia Eurasiatică de Brevete unui titular în baza cererii depuse conform Convenţiei Eurasiatice privind Brevetele (intrată în vigoare pentru Republica Moldova la 16.02.1996 şi denunţată la 26.04.2011), care a achitat taxa pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pe teritoriul Republicii Moldova.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42257 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran